Financiële steun bij missionaire initiatieven

Vernieuwde regeling missionaire steun

De missionaire roeping van de kerken is corebusiness voor de kerk, maar soms ook een zoektocht hoe hier vorm aan te geven. Samen kun je meer dan alleen. Daarom is het belangrijk om dit onderwerp op de agenda van de nieuwe regio’s te plaatsen en het gesprek hierover te voeren. De Commissie Missionaire Steunverlening heeft een nieuwe regeling en stelt materiaal beschikbaar met informatie. Wanneer de eigen (financiële) mogelijkheden beperkt zijn kan aanvullende financiële steun voor missionaire initiatieven gevraagd worden bij het kerkverband. Wil je hier gebruik van maken, neem dan contact op met missiefonds@ngk.nl

De beschikbaarheid van fondsen kan een drempel wegnemen voor kerken en regio’s waar wel missionaire kansen gezien worden, maar de financiële middelen ontoereikend zijn. Daarom is er een financieel vangnet voor regio’s die minder draagkrachtig zijn of waar zich veel missionaire kansen voordoen. Zo wordt onderlinge solidariteit binnen het kerkverband vormgegeven. Steun is mogelijk in de vorm van startsubsidies en van aanvullende financiële steun. Een aanvraag  wordt beoordeeld door het MissieFonds.

 

Andere culturen in Nederland

Ook Verre Naasten draagt bij aan steun voor missionaire initiatieven, met in het bijzonder aandacht voor de kansen die er liggen op het gebied van de migratie en andere culturen in Nederland. Zo worden onder andere migrantenevangelisten gesteund, en ook initiatieven die zich richten op het bereiken van migranten en buitenlandse studenten met het evangelie. Wil je informatie over de mogelijkheden voor financiële steun? Neem dan contact op met Gienke Boersma.

Ondersteuning

De missie van Verre Naasten is “geloof delen wereldwijd”. Binnen Nederland steunt Verre Naasten projecten van partners met een gedeelde missie. De focus ligt daarbij op versterking van de missie door en onder verschillende culturen of kwetsbare doelgroepen die minder bereikt worden door de lokale kerken. Gebruik bij een aanvraag voor steun dit formulier.